Qui som

Nota con fecha Mayo del 2017:

Desde hace unos meses la xarxa gam no está activa, es decir, no componemos ningún grupo de apoyo mútuo. Aún así seguimos apoyándonos  en lo que nuestra fuerza nos lo permite. De todas maneras seguimos editando  esta web y en la cuenta de facebook porque consideramos importante la difusión de lo que ocurre en cuanto a la opresión que la psiquiatría ejerce.


(más abajo en Castellano)

CATALÀ –

Des del 2012, persones dissidents i fugades del sistema psiquiàtric hem anat fent trobades amb el propòsit de tenir-nos cura mútua i polititzar els nostres malestars.

Vam crear un grup de suport mutu, sense jerarquies ni professionals de la salut. Un grup d’afectats/des que volíem parlar en primera persona (del plural) sobre la salut i la manera d’autogestionar-la i combatre per les nostres vides.

Encara que teníem clars aquests propòsits, no sabíem ben bé com els podríem portar a terme, ja que no coneixíem experiències prèvies en aquest sentit. Trobàvem interessants alguns projectes internacionals, però veiem que no s’adequaven exactament a les nostres necessitats, així que vam decidir iniciar el nostre propi camí. (Procés que, per altra banda, ens encantaria comprovar que no és gens original, ja que indicaria que estem fent bé les coses).

Teníem i encara tenim no només la necessitat de polititzar els nostres malestars sinó de fer-ho sobre la base del compromís en la cura. Les companyes venien cadascuna del seu propi procés i lluita: Uns aspiraven a abandonar el psiquiàtric, d’altres a no entrar en ell a la força, altres a baixar la dosi de drogues psiquiàtriques (medicaments legals), altres a abandonar-les definitivament, hi havia qui volia lluitar per no caure en la cronicitat i l’ingrés permanent, altres buscaven suport en el seu procés d’adaptació a una nova identitat sexual, altres volien enfocar la lluita per trencar l’estigma de la bogeria… Però totes nosaltres caminàvem cap a un horitzó comú; abolir el patriarcat, el capitalisme i el sistema psiquiàtric de la Farma-indústria.

Ja som diversos grups els que ens estem reunint en centres socials autogestionats en el territori, de moment, de Barcelona. Cada grup és un aparell de cures i en conseqüència, de politització de malestars i funciona com a unitat política autònoma, encara que tots els grups formem part de l’assemblea en la qual es decideix, per consens, els objectius i els mecanismes per assolir-los.

També tenim aliats, persones afins a la Nostra lluita que conformen un anell extern de suport. En aquest anell hi ha també alguns professionals de l’anomenada salut mental, que comparteixen els nostres objectius parcial o totalment i amb els que ens trobem ocasionalment per col·laborar, sense que això impliqui que ens dirigeixin emparant-se en el seu saber expert.

Partim de la base que el patriarcat i el capitalisme emmalalteixen a les persones. Nosaltres ens oposem a l’individualisme capitalista i al masclisme, que ho transformen tot en mercaderia i menystenen el suport mutu, la solidaritat entre iguals, l’alegria de lluitar junts, compartir i cuidar-nos.

Per a cuidar-nos, prenem aquestes decisions subjectes a revisió crítica.

1. No admetem cap agressió dins del grup, ni física ni verbal. No permetem crits ni manques de respecte.

2. No admetem comentaris o actituds masclistes, sexistes, classistes, racistes, xenòfobes o qualsevol altre que suposi reforçar formes de dominació i patiment.

3. No volem egocentrismes ni persones que monopolitzin la paraula.

4. Busquem la raó, que és comú i de ningú perquè és de tothom. La nostra és una raó càlida que comprèn i ajuda des del compromís.

5. Compartim les nostres experiències, assegurada la necessària confidencialitat, per aprendre del nostre malestar, per superar-lo mitjançant la comprensió empàtica i per generar un saber col·lectiu que ens permet lluitar i guanyar potència.

6. Ens asseiem en cercle per veure’ns la cara, per no excloure a ningú, perquè som iguals essent diferents, perquè el cercle comprèn a tothom.

7. Elaborem el nostre malestar per superar-lo col·lectivament, entre iguals, sense la supervisió dels professionals, en primera persona com a afectats/des. No admetem jerarquies que emmalalteixen ni experts que posseeixen una veritat professional per sobre de les nostres vides.

8. No participem en les institucions ni rebem subvencions. Volem que la nostra veu segueixi essent nostra.

grup d ajuda mutua

CASTELLANO –

Desde el 2012 nos hemos ido juntando personas disidentes y fugadxs del sistema psiquiátrico con el propósito de cuidarnos mutuamente y politizar nuestros malestares. Creamos un grupo de apoyo mutuo, sin jerarquías, ni profesionales, un grupo de afectadxs que querían y queremos hablar en primera persona (del plural) de la salud y de cómo nos desquiciamos y, también, de cómo autogestionarla y combatir por nuestras vidas.

Aunque teníamos claros estos propósitos no sabíamos muy bien, sin embargo, cómo se podía hacer eso ya que no conocíamos experiencias en este sentido. Nos parecían interesantes algunos proyectos internacionales, pero nuestras necesidades nos llevaron a iniciar un camino propio (aunque nos encantaría comprobar que no tiene nada de original, sería un indicador de que estamos haciendo las cosas bien).

Teníanos y tenemos no sólo la necesidad de politizar nuestros malestares, sino de hacerlo sobre la base del compromiso en el cuidado. Lxs compañerxs venían cada unx con su propio proceso y lucha: unxs aspiraban a abandonar el psiquiátrco, otrxs a no entrar en el mismo a la fuerza, otrxs a bajar las dosis de drogas psiquiátricas (medicinas legales), otrxs a abandonarlas defintivamente, otrxs a no caer en la cronicidad y el encierro permanente, otrxs buscaban apoyo para acompañar su proceso de adaptación a una nueva identidad sexual, otrxs para superar el estigma de la locura …pero todxs caminábamos con el horizonte común de abolir el patriarcado, el capitalismo y el sistema psiquiátrico de la farmaindustria.

Somos varios grupos que nos reunimos en centros sociales autogestionados del territorio, por el momento,  de Barcelona. Cada grupo es un aparato de cuidados y, a traves de éstos de politización de los malestares. Cada grupo es una unidad política autónoma, sin embargo es en la asamblea, de la que formamos parte todxs lxs compas de todos los grupos, en la que decidimos, por consenso, los objetivos y la forma de alcanzarlos. También tenemos aliadxs, un anillo externo de apoyo que lo forman personas afines a nuestra lucha. En este anillo hay también algunxs profesionales de la llamada salud mental, pero no dirigen ni mandan sobre nadie de la red de apoyo mutuo, ni siquiera en base a su saber experto, comparten nuestros objetivos parcial o totalmente y encontramos con ellxs ocasiones para colaborar en común.

Partimos de la base de que el patriarcado y el capitalismo enferman y quiebran a las personas. Nosotrxs oponemos al individualismo capitalista y al machismo, que transforma todo en mercancía y sojuzga, el apoyo mutuo, la solidaridad de los iguales, la alegría de luchar juntxs, compartir y cuidarnos. Para cuidarnos tomamos estas normas sujetas a revisión crítica.

1- No admitimos ninguna agresión en el grupo, ni física ni verbal. No permitimos gritos ni faltar al respeto a lxs compas.

2- No admitimos comentarios o actitudes machistas, sexistas, clasistas, racistas, xenófobas…o cualquiera otra que suponga reforzar formas de dominación y sufrimiento.

3- No queremos ombliguismos, ni personas que monopolicen la palabra que es de todxs. Por ello en cada reunión un compx debe encargarse de cuidar que nadie abuse de la palabra y todxs puedan hablar.

4- Buscamos la razón, que es común, de nadie porque es de todxs. La nuestra es una razón cálida, que comprende y ayuda desde el compromiso.

5- Compartimos nuestras experiencias, asegurada la necesaria confidencialidad, para aprender de nuestro malestar, para superarlo mediante la comprensión empática, para generar un saber colectivo que nos permita luchar y ganar potencia.

6- Nos sentamos en círculo para vernos las caras, para no excluir a nadie, porque somos iguales siendo distintos, porque el círculo comprende a todxs.

7- Elaboramos nuestro malestar para superarlo colectivamente, entre iguales, sin la supervisión separada de los profesionales, en primera persona como afectadxs. No admitimos jerarquías que enferman ni expertos poseedores de una verdad profesional por encima de nuestras vidas.

8- No participamos en las instituciones ni recibimos subvenciones. Queremos que nuestra voz siga siendo nuestra.

grupo de apoyo mutuo